Læs nærmere

Takstblad

Taksterne og priserne i dette takstblad, som er gældende for aktiviteter på, til og fra S/I Strandby Fiskerihavn, skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med S/I Strandby Fiskerihavn.
Alle takster er ekskl. moms, med mindre andet fremgår. Afgifter kan ændres uden forudgående varsel.
Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibs-papirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.
Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret S/I Strandby Fiskerihavn.

1.1 Almindelige bestemmelser.

Af alle skibe og fartøjer og af alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggende i havnen. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør.
Skibsføreren, skibets agent eller redder skal afgive nødvendige oplysninger for beregning af afgiften. På anmodning fremlægges dokumentation i form af skibspapirer, ladningsdokumentation, vægtdokumentation mv.
Et skib anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen.
Skibsafgiften beregnes på grundlag af bruttoton (BT) i henhold til skibets målebrev.

1.2 Første periode:

Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten med: Kr. 2,50 pr. BT dog mindst kr. 250,- pr. anløb eller Kr. 8,00 pr. BT dog mindst kr. 1.500,- som en forudbetalt månedsafgift med ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Afgiften pr. enkeltanløb dækker skibets henliggende i 1 uge. Henligger skibet i mere end 1 uge, betales for den næste og følgende 1-ugers perioder pladsafgift.

1.2.1 Døgntakst:

Skibe som ikke losser eller laster kan efter eget valg enten betale skibsafgift jf. 1.2 eller betale en skibsafgift pr. påbegyndt døgn efter ankomsttidspunktet: Kr. 0,80 pr. BT dog mindst kr. 250,- pr. anløb

1.3 Efterfølgende perioder – pladsafgift.

Henligger skibet/fortøjet /det flydende materiel i mere end 1 uge, betales for hver påbegyndte 1- ugers periode en pladsafgift på: Kr. 1,75 pr. BT, dog mindst kr. 300,- for hver periode

1.4 Fritagelse for skibsafgift.

a. Skibe, der er indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde hvor:
– Skibet anløber havnen og losser fisk mv., der er indladet i en anden havn.
– Skibet ligger oplagt længere end 3 mdr. i havnen uden at have været i aktivt fiskeri.
– Skibet ikke er hjemmehørende i havnen, og ikke har landet fisk til havnen de sidste 3 mdr.
– Skibet ligger til reparation og har ikke landet fisk til havnen de sidste 3 mdr.

b. Skibe, som alene har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig, samt skibe der grundet storm eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at skibets ophold i havnen ikke strækker sig ud over 24 timer.

c. Skibe, som anløber havnen for at benytte bedding eller slæbested eller for at få foretaget reparationer i øvrigt, når de ikke samtidig indtager eller losser ladning, eller benytter havnens arealer, kajer eller øvrige faciliteter.

d. Skibe i havnens tjeneste, herunder skibe der udelukkende ind- eller udfører varer eller materiel til havnens eget brug.

e. Skibe og materiel som

1.5 Særaftaler Der kan laves særaftaler for specielle skibsanløb og specielle pladsanvendelser.

2.1 Almindelige bestemmelser.

Af alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen, betales en vareafgift til S/I Strandby Fiskerihavn. Afgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen.

2.2 Vareafgift af fisk og skaldyr.

Af fisk og skaldyr der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales der vareafgift ved salg i første led.
Vareafgiften betales som en procentdel af landingsværdien. Ved landing forstås den samlede last pr. anløb for det enkelte fartøj.
Vareafgiften for fisk og skaldyr betales af aftageren (auktionsmester, samlecentral, fiskeeksportør, fiskeopkøber eller forædlingsvirksomhed).
Formidlere og købere af fisk og skaldyr har pligt til, at oplyse værdi og vægt af omsat eller opkøbt fisk og skaldyr skriftlig til S/I Strandby Fiskerihavn. Oplysningerne skal være havnen i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, hvor landingen har fundet sted.
S/I Strandby Fiskerihavn har ret til at kræve, at formidler og opkøber af fisk og skaldyr skal oplyse specifikationer over opkøbene, samt fra hvem fisken er købt.
S/I Strandby Fiskerihavn har ret til at kræve, at fiskefartøjerne oplyser om landingsværdi og vægt, samt til hvem, der er landet.
Landingens samlede vægt angives som bruttovægt i hele kilo. Værdien angives ekskl. moms. Beløbet skal være overført til S/I Strandby Fiskerihavns konto senest den 15. i den efterfølgende måned, hvor landingen har fundet sted.
Vareafgiften er 2,4 % af værdien af den samlede landing.
Vejeafgift for industrifisk er 1 % af værdien.
Vareafgiften af fisk landet i andre havne er 1 % af værdien af den samlede landing.

2.3 Vareafgift af gods:

kr. 8,00 pr. ton
Træ (stammer), træpiller, metaller (uædle), jern, stål, stænger, rør.
Ovenstående er baseret på egnet gods som enten lastes fra oplæg på kaj til skib eller losses fra skib til lastbil. Der forefindes ikke pakhus på S/I Strandby Fiskerihavn.

2.4 Ansvar for gods:

Ansvar for gods påhviler godsejeren. Ansvar for støv, støj og lugt fra gods er godsejers og mæglers ansvar, og gener fra losning og lastning af gods skal elimineres.
Såfremt gener ikke elimineres, og dette heller ikke sker efter S/I Strandby Fiskerihavns henstilling, da kan havnen tage de nødvendige tiltag på godsejers og mæglers regning.

2.5 Oprydning og rengøring efter losning og lastning:

Ansvar for oprydning og rengøring efter losning og lastning er godsejers og agents ansvar.
Oprydning og rengøring af kajområder og veje skal foretages umiddelbart efter afslutning af losning og lastning.
Såfremt oprydning og rengøring ikke foretages, og dette heller ikke sker efter S/I Strandby Fiskerihavns henstilling, da kan havnen tage de nødvendige tiltag på godsejers og mæglers regning

2.6 Fritagelse for vareafgift:

Varer til skibets eget brug samt varer og materiel til havnens eget brug. Salt, is og andre kemikalier til konservering af landing eller fangst.

3.1 Kontraktleje.

Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om befæstede eller ubefæstede arealer udgør:
a. Hovedtakst grundleje Kr. 22/m2/år.
b. Maritim Plads Kr. 51/m2/år.
c. Parkering i opmærkede båse 2,5x5m Kr. 125/m2/år. (svarende til kr. 1.562,50 pr. år).

3.2 Løs pladsleje

Der kan lejes havnearealer på dagsbasis for anvendelse i forbindelse med aktiviteter relateret til havnen og aktiviteter på havnen.
Løs pladsleje basis udgør kr. 0,18 pr. m2/døgn. Dog minimum 7 døgn.
Løs pladsleje – befæstet udgør kr. 0,25 pr.m2/døgn. Dog minimum 7 døgn.
Løs pladsleje – kajnære udgør kr. 0,30 pr. m2/døgn. Dog minimum 7 døgn.
Arealer skal ved afslutning af perioden for aftalen om leje på løs basis uden kontrakt fremstå som ved aftalens indgåelse, herunder rengjort og uden forurening. Såfremt havnen vurderer, at der er behov for rengøring og/eller oprensning efter forurening foretager S/I Strandby Fiskerihavn dette for lejers regning.

3.3 Arealer til reparationer

Kajnære arealer på havnen, der anvendes i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skibe med videre, kan lejes på dagsbasis.
Taksten for leje på løs basis af kajnære arealer, der ikke sædvanligvis anvendes til reparations- og vedligeholdelsesarbejder, udgør kr. 0,40 pr. m2/døgn. Dog minimum 7 døgn.
Arealer skal ved afslutning af perioden for aftalen om leje på løs basis uden kontrakt fremstå som ved aftalens indgåelse, herunder rengjort og uden forurening. Såfremt havnen vurderer, at der er behov for rengøring og/eller oprensning efter forurening foretager S/I Strandby Fiskerihavn dette for lejers regning.

3.4 Arealer til midlertidig oplagring af gods

Oplosning af gods og oplagring af gods for afskibning sker for det enkelte anløb på kajstrækninger anvist af S/I Strandby Fiskerihavn, og kan kun ske i henhold til aftale med havnen.
S/I Strandby Fiskerihavn fastsætter den periode, hvor gods kan pålægges på kajstrækningen. Periodens længde fastsættes af S/I Strandby Fiskerihavn forud for det aktuelle anløb i henhold til havnens kapacitetsvurderinger.

Perioden består af to delperioder:
1) Først en periode, hvor der ikke afregnes for oplægningen. Periodens længde fastsættes af havnen.
2) Dernæst en periode, hvor der for oplægningen betales kr. 0,75 pr. kvadratmeter pr. døgn. Der betales arealleje indtil det anvendte areal er tomt og rengjort. Periodens længde fastsættes af S/I Strandby Fiskerihavn.

Arealer der har været anvendt til oplægning af gods skal efter oplægningens afslutning fremstå som før oplægningen blev påbegyndt, herunder rengjort og uden forurening. Såfremt havnen vurderer, at der er behov for rengøring og/eller oprensning efter forurening, foretager S/I Strandby Fiskerihavn dette for mæglers regning.

3.5 Genstandes henliggen på arealer uden aftale eller efter aftalt tidsrum

Gods og udstyr (herunder containere, paller, fiskeredskaber, køretøjer og tilsvarende), der henligger eller henstår på havnearealer, herunder kajgader, skal efter S/I Strandby Fiskerihavns henstilling fjernes, idet der henvises til ”Reglement for ordensoverholdelse i danske erhvervshavne” §17.
Efterkommes S/I Strandby Fiskerihavns henstilling ikke efter senest tre hverdage, da vil S/I Strandby Fiskerihavn for hver henstilling opkræve kr. 695,- pr. døgn indtil gods og/eller udstyr er fjernet.
Gods og/eller udstyr kan eventuelt henligges eller henstilles på et af S/I Strandby Fiskerihavn anvist areal og for den af S/I Strandby Fiskerihavn angivne betaling.

3.6 Autocampere

Parkering/overnatning for autocampere Kr. 140,-/overnatning.

3.7 Bygningsafgifter Lejeafgift for kontraktmæssige lejemål:

Leje af redskabsrum (Agervej eller Rødspættevej) Kr. 208,02/m2/år. (enhed enten 20m2 eller 40m2)

Der betales en afgift for benyttelse af havnens kaj- og vejarealer. Afgiften afregnes som en enhedspris. Undtaget fra reglen om kaj- og vejbenyttelsesafgift er fiskere som lander til havnen og servicevirksomheder beliggende på havnen. Kaj- og vejbenyttelsesafgiften udgør:

  1. Lastbilparkering på kaj, kajveje og veje: (pris pr. døgn):

– Lastbil uden hænger kr. 75,-/stk.

– Lastbil med hænger kr. 150,-/stk.

– Sættevogn kr. 150,-/stk.

  1. Kranløft med mobilkran på kajen kr. 385,-/stk.

Materiel-, båd- og timeydelser kan rekvireres i det omfang det er foreneligt med havnens tarv og drift i øvrigt.

Materiel udlejes kun med fører i henhold til havnens retningslinjer. De anførte takster er gældende for arbejde inden for normal arbejdstid mellem kl. 07.00 og kl. 15.00. Ved arbejde udenfor normal arbejdstid tillægges den anførte pris et tillæg på 100 %. Minimumsbetaling svarer til én time henholdsvis et døgn.

For skader på materiel betaler lejer for fagligt korrekt udført reparation, der udføres i regi af S/I Strandby Fiskerihavn.

Flydende materiel:

Tabita inkl. besætning på to mand kr. 2.500,- pr. time.

Kørende materiel:

Lastbil under 3.500 kg. inkl. fører kr. 500,- pr. time.

Gummihjulslæsser inkl. fører kr. 750,- pr. time.

Gummihjulslæsser med udstyr inkl. fører kr. 800,- pr. time. (fejer eller saltspreder)

Truck med fører kr. 450,- pr. time.

Timeydelser:

Havneassistent kr. 375,- pr. time (normal arbejdstid mellem kl. 07.00 og kl. 15.00)

Havneassistent udenfor normal arbejdstid kr. 750,- pr. time.

Tilkald af hjælpemateriel afregnes som kostprisen tillagt 10 %.

Fritaget for betaling af truck med fører er fiskere som lander til S/I Strandby Fiskerihavn.

S/I Strandby Fiskerihavn fjerner driftsaffald i henhold til lovgivningen jf. definitionerne i punkterne 6.1 og 6.2. Andet affald, som ikke er fjernet ved skibets egen foranstaltning, fjernes af havnen i henhold til punkterne 6.3 og 6.4
For skibe der anløber havnen, og her betaler skibsafgift, kan affald og olieaffald, der udgør skibets driftsaffald uden udgift afleveres på havnen, for så vidt mængden er identisk med den mængde driftsafflad, der produceres på skibets rejse mellem seneste anløbshavn og S/I Strandby Fiskerihavn.
For skibe der anløber havnen og IKKE betaler skibsafgift kan affald og olieaffald afleveres på havnen, idet der betales for borttransport og bortskaffelse af de samlede mængder.

6.1 Driftsaffald – definition

Ved driftsaffald forstås materiel og materialer, der har været nødvendig for skibets drift og fremdrift, herunder slopolie, kabysaffald med videre samt emballage og udstyr, der hidrører fra besætningens forplejning og ophold.
Havnen skal uden betaling modtage driftsaffald, der er produceret siden seneste havneanløb.

6.2 Lastaffald – definition

Ved lastaffald forstås lastrester og emballage, der vedrører skibets last. Til lastaffald hører også affald, der er produceret i relation til gods, der er fragtet med skibet.
Under lastaffald hører også fiskeredskaber. S/I Strandby Fiskerihavn modtager uden beregning fiskeredskaber.
Havnen skal ikke uden betaling modtage lastaffald.

6.3 Affald udover modtagepligtigt affald

For affald som havnen modtager/indsamler ud over det affald som havnen er pligtig til at modtage, afregnes i henhold til medgået tid til mandskab og materiel samt udgift til aflevering/bortskaffelse af affaldet på affaldsstation.

6.4 Affald fra reparationsarbejder

For det affald fra reparationer af skibe og andet materiel som havnen modtager/indsamler afregnes i henhold til medgået tid til mandskab og materiel samt udgift til aflevering/bortskaffelse af affaldet til affaldsstation.

6.5 Affald fra industrivirksomheder

Dette afsnit følger når genbrugspladsen bliver en realitet.

7.1 Ferskvand

Fiskerihavn: Uden beregning.

Lystbådehavn:

7.2 Ansvarsfraskrivelse ved leverance af ferskvand

S/I Strandby Fiskerihavn er ikke pligtig til at opretholde noget mindstetryk. I tilfælde af ledningsbrud eller svigtende levering, kan der ikke gøres noget erstatningskrav gældende overfor havnen.

7.3 Elektricitet

Fiskerihavn: kr. 2,164/kWh ekskl. moms.

Lystbådehavn: kr. 2,80/kWh inkl. moms.

7.4 Ansvarsfraskrivelse ved leverance af elektricitet

S/I Strandby Fiskerihavn kan ikke gøres ansvarlig for uregelmæssigheder i den leverede strøm og/eller fejl ved S/I Strandby Fiskerihavns installationer. S/I Strandby Fiskerihavn kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af uregelmæssigheder i den leverede strøm og/eller fejl ved S/I Strandby Fiskerihavns installationer, herunder skader på skibes installationer. Der kan således ikke gøres erstatningskrav gældende for skader på skibes installationer eller for driftstab. Der kan ikke gøres ansvarskrav gældende mod S/I Strandby Fiskerihavn i tilfælde af strømsvigt og lignende, der skyldes S/I Strandby Fiskerihavn, andre brugere eller udefra kommende hændelser.

7.5 Salg af is fra skælisværk:

Salg af is fra skælisværk afregnes med kr. 0,33/kg.

Alle, der anvender S/I Strandby Fiskerihavn, er pligtig til at afgive oplysninger om aktiviteter som grundlag for afregning i henhold til nærværende takstblad. Alle gebyrer betales til S/I Strandby Fiskerihavn i henhold til opkrævning.

8.1 Betalingsbetingelser

Skibsafgifter, pladsafgifter og vareafgifter samt alle øvrige gebyrer og ydelser er forfalden til betaling 14 dage fra fakturadato. Herefter beregnes morarente fra forfaldsdagen (2% pr. påbegyndt måned). Erindrings-/rykker-/renteopkrævningsgebyr er kr. 125,- ekskl. moms pr. gang. Overdragelse til inkasso kr. 500,- ekskl. moms pr. gang.

For arealleje på kontrakt er forfaldsdage 1. januar og 1. juli, og seneste rettidige betaling er 15. januar og 15. juli. Herefter beregnes rente fra forfaldsdag (diskonto + 5% eller 1,5% pr. påbegyndt måned). Erindrings-/ rykker-/ rente-opkrævningsgebyr er kr. 125,- ekskl. moms pr. gang

Betaling anses for rettidig når:

– Beløbet er indbetalt til posthus, pengeinstitut eller havnekontoret på S/I Strandby Fiskerihavn senest på seneste rettidige betalingsdag.

– Såfremt sidste rettidige betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den først følgende hverdag.

Såfremt det godtgøres, at S/I Strandby Fiskerihavn har udvist ansvarspådragende forhold, begrænses S/I Strandby Fiskerihavns ansvar således:

For skader eller tab på fisk og gods beregnes erstatningen med udgangspunkt samme slags på det tidspunkt, hvor skade eller tab konstateres. Værdien af fisk og gods sættes til markedsværdien. Findes ingen markedspris, sættes værdien til et beløb svarende til værdien af tilsvarende gods og fisk på baggrund af oplysningen i transportdokumentet.

S/I Strandby Fiskerihavn garanterer ikke for oplysninger i søkort og sejladshåndbøger. Der garanteres ikke for, at udlagt farvandsafmærkning i havneområde eller sejlløb til stadighed er på plads og i orden.

S/I Strandby Fiskerihavn er ikke ansvarlig for indirekte tab, så som driftstab, avancetab, tidstab eller følgeskader.

S/I Strandby Fiskerihavn er ikke ansvarlig for gods eller fisks bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse, hvis dette skyldes vejrlig, herunder men ikke udtømmende angivet orkan, storm, kuling, skybrud, stormflod eller kraftig nedbør.

S/I Strandby Fiskerihavn er ikke ansvarlig for skade eller tab, der skyldes force majeure, herunder men ikke udtømmende angivet naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, boykot og blokade uanset om S/I Strandby Fiskerihavn selv er part i konflikten.

S/I Strandby Fiskerihavn er alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der måtte begås af havnens ansatte.

KONTAKT INFO

S/I Strandby Fiskerihavn

Administration – Auktionskaj 5, 9970 Strandby
Havnekontor – Isingvej 5A, 9970 Strandby
Telefon 9848 2042
Vagttelefon 4044 7812

INFO

Nyhedsbrev arkiv
Årsberetning arkiv
Links