REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN

 

 

På Strandby Havns vand- og landarealer.

 

 

ORDENSBESTEMMELSER:

For overholdelse af orden gælder bekendtgørelse nr. 1146 af 25/11 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne samt i øvrigt følgende:

 

Fiskeskibe skal efter endt losning forhale til de kaj- og bassinområder, som anvises eller tidligere er anvist af havnefogeden eller i øvrigt ved skilte eller ved offentlig bekendtgørelse af benyttelsesplan er udlagt eller anvist til at henlægge fiskeskibe. Anden forhaling skal på forhånd aftales med havnefogeden.

Ved lossekajer i fiskeribassinerne må kun fortøjes kortvarigt.

Ved kaj områder, som er særskilt udlagt til reparation m.v., har de både fortrinsret, som skal have udført reparationer eller forbedringer, eller som af anden årsag,  har særligt behov for faciliteterne, henvise disse særlige liggepladser. I øvrigt skal havnefogedens anvisninger følges.

 

STRÆKPLADSER (afmærket med GUL farve på kajen)

Strækpladser må kun benyttes ved reparation og rigning af grej, eller efter aftale med havnefogeden.

Henliggende grej bliver fjernet for ejers regning efter 48 timer.

 

AFFALD:

Skal henlægges i havnens container, kabys affald skal være i lukkede poser.

 

Fiskeaffald og andet affald af enhver art MÅ ALDRIG kastes i havnen.

 

VÆSKER, olie og benzin, eller rester heraf  må ALDRIG udledes i havnen, en forurening vil blive oprenset for forurenernes regning.

 

SPILDOLIE og OLIEFILTER

Kan afleveres på kajen i lukkede, tætte beholdere, der vil blive afhentet af havnens folk.

 

VANDSTAND:

Forskel mellem middel højvande og middel lavvande 0,5 m nord- og vestlig vind kan give indtil l,0 m højvande og syd- og østlig vind indtil l,0 m lavvande.

 

BESEJLING:

Det anbefales altid, at benytte den gravede rende ved besejling af havnen.

Sejlrenden er afmærket med ledefyr med fyrkarakteren Iso.W.2sek.

Ca. l sømil ØNØ. fra havnen er der udlagt en midt farvands lystønde med fyrkarakteren LFl.l0sek. Ca. 0,5 sømil fra havnen er der udlagt en rød lystønde med fyrkarakteren FL.R.3sek.

Havnen er vanskelig at besejle med storm fra E-NE.

 

FARTBEGRÆNSNING:

3. knob.

 

FYR:

 

REGLER FOR SEJLADS:
 

Største skibe:

Der kan besejle havnen: længde 60 m, dybdegang 4,5 m

 

TOLDKLARERING:

I Frederikshavn

 

SÆRLIG BESTEMMELSER:

For sejlads inden for havnens område gælder ”særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande”.

 

HERUNDER GÆLDER FØLGENDE SÆRLIGE REGLER:

Max hastighed i havnen og dens indsejling er 3 knob

Ved sejlads gennem havnens indsejling skal fartøjer for udgående holde tilbage for fartøjer, der er indgående.